Sebastian CzesnakowiczMy name is Sebastian Czesnakowicz. 2009 was the year that I graduated from Karkonosze College in Jelenia Góra (Presently- The Karkonosze State Higher School) with a major in English philology and a minor in German philology. In 2012 I received my master's title at the Philological School of Higher Education in Wrocław. Additionally, my two-year stay in Germany led to a considerable improvement in my linguistic competence. At present my whole life revolves around languages, which is a profound source of joy and fulfilment.

Linguistic Interests:
Theoretical Linguistics
Grammar of English and German
Phonetics

Extralinguistic Interests:
cosmology
quantum physics
string theory
mysteries of human consciousness
near-death experiences
American literature
Celtic music
sport


Mein Name ist Sebastian Czesnakowicz. In den Jahren zwischen 2005 und 2009 studierte ich Anglistik und Germanistik and der Riesengebirgshochschule in Jelenia Góra. Meine Ausbildung setzte ich an der Philologische Hochschule in Breslau fort, wo ich den Magistertitel bekam. Meine Sprachkompetenzen stiegen auch während meines zweijährigen Aufenhalts im Ausland. Zurzeit dreht sich mein ganzes Leben um Fremdsprachen, die mir täglich eine große Freude bereiten.

Forschungsinteressen:
Theoretische Linguistik
Englische und Deutsche Grammatik
Phonetik

Allgemeine Interessen:
Kosmologie
Quantenphysik
Stringtheorie
Das harte Problem des Menschlichen Selbstbewusstseins
Nahtoderfahrungen
Amerikanische Literatur
Keltische Musik
Sport

Nazywam si? Sebastian Czesnakowicz. W roku 2009 uko?czy?em filologi? angielsk? i germa?sk? na Kolegium Karkonoskim w Jeleniej G?rze (obecnie Karkonoska Pa?stwowa Szko?a Wy?sza). Kszta?cenie kontynuowa?em na Wy?szej Szkole Filoloficznej we Wroc?awiu, gdzie otrzyma?em tytu? magistra. Praktyczne kompetencje j?zykowe podnios?em tak?e podczas dwuletniego pobytu w Niemczech. Obecnie ca?e moje ?ycie oscyluje wok?? j?zyk?w obcych.

Zainteresowania j?zykowe:
j?zykoznastwo teoretyczne
gramatyka opisowa j?zyka angielskiego i niemieckiego
fonetyka

Zainteresowania pozaj?zykowe:
kosmologia
fizyka kwantowa
teoria strun
geneza ludzkiej ?wiadomo?ci
do?wiadczenia z pogranicza ?mierci
literatura ameryka?ska
muzyka celtycka
sport